Migrationsrätt

Migrationsrätten är benämningen på ett flertal områden angående den juridiska rätten för människor utan svenskt medborgarskap att vistas i Sverige. Här ingår frågor som berör asyl,arbetstillstånd och tidsbegränsat eller permanent uppehållstillstånd.

Asyl

Att tvingas fly för sitt och sina barns liv är en verklighet som delas av alltför många människor världen över. Sverige skall verka som en fristad för människor på flykt undan krig och förföljelse. Den som sökt asyl och blivit beviljad det får ett tillfälligt uppehållstillstånd.

För att kunna börja om sitt liv i det nya landet kan man inte samtidigt leva med skräcken att kanske aldrig få se sin närmaste familj igen. Du som är flykting kan ha rätt att återförenas med din familj här. Som närmsta familj räknas make, maka och barn under 18 år.

Som asylsökande kan du ha rätt till ett offentligt biträde som skall verka och värna för att dina rättigheter tillvaratas i asylprocessen. Du kan antingen bli till delad ett offentligt biträde från migrationsverket eller så kan du välja ett själv.

Det är här vi på Malmö Advokatbyrå kommer in med vårt mångåriga kunnande inom migrationsrätt, för att verka och värna för dig, inte bara som ett ärende utan för dig som individ.

Uppehållstillstånd

Du som blivit beviljad permanent uppehållstillstånd eller har anknytning till någon i Sverige med permanent uppehållstillstånd alternativt ett svenskt medborgarskap kan få återförenas med din närmaste familj. Det kallas uppehållstillstånd genom anknytning. Som närmsta familj räknas make, maka, sambo och barn.

Vi på Malmö Advokatbyrå vill gärna hjälpa dig att få återförenas med din familj.

Förvarsärenden

Malmö Advokatbyrå åtar sig uppdrag som offentligt biträde i ärenden om förvar. Detta kan vara relevant när en asylsökande hålls kvar i frihetsberövande förvar före avvisning eller utvisning. Förvar kan också vara tillämpligt om Migrationsverket anser att din identitet är oklar eller om det anses nödvändigt för att en utredning av din rätt att stanna i Sverige ska vara möjlig.

I vårt uppdrag säkerställer vi att den förvarstagnes rättigheter är garanterad och deltar i förvarsförhandlingen. Den som är placerad i förvar kan önska sig ett visst ombud som förordnas som offentligt biträde. Ett slutligt beslut fattas antingen av Migrationsverket eller polisen. Alla asylsökande har rätt till ett offentligt biträde vid ett förvarsbeslut och även om ett offentligt biträde inte särskilt begärs kommer en lämplig person att tilldelas uppdraget.

Brottmål

Brottmål är benämningen på de juridiska områdena brott och straff. Om du har blivit utsatt för ett brott eller blivit misstänkt för att ha begått ett brott faller det under brottmål.

Målsägandebiträde

Den som blivit utsatt för ett brott kan bli förordnad ett målsägandebiträde av domstolen. Ett målsägandebiträdes uppgift är att finnas där för dig under den juridiska processens gång. Det kostar dig ingenting eftersom målbiträdet får ersättning av staten.

Vi på Malmö Advokatbyrå finns här för dig hela vägen genom den juridiska processen, inte bara som ditt målsägandebiträde utan även som medmänniska.

Offentlig försvarare

Om du har blivit misstänkt för att ha begått ett brott kommer rätten att förordna dig en advokat eller så kan du själv välja vem som skall företräda dig.

Vi på Malmö Advokatbyrå finns här för att försvara dina rättigheter utan att döma.

Familjerätt

Familjerätt är benämningen på ett flertal områden som behandlar den juridiska aspekten av familjelivet. Här ingår äktenskapsförord, samboavtal, arvskifte, testamente m.m.

Äktenskapsförord

Att ingå ett äktenskap med den man älskar är en lycka och ett privilegium. Ett privilegium för att man har hittat någon som man vill dela resten av livet med. Men omständigheter kanske gör att det inte blir som man tänkt och den dag man vill gå skilda vägar kan man ha underlättat för varandra genom att ha upprättat ett äktenskapsförord, där det tydligt framgår vem som äger vad. Ett äktenskapsförord kan med fördel upprättas innan äktenskapet har ingåtts men går även att upprätta under äktenskapets gång.

Vi på Malmö Advokatbyrå hjälper er gärna att upprätta ett äktenskapsförord. Se det inte som brist på kärlek utan som ett bevis på respekt för varandra.

Samboavtal

Ni som lever som sambos kanske tänker att ifall förhållandet skulle upphöra så är det bara för var och en att gå skilda vägar eftersom ni inte är gifta. Även som sambos har man rättigheter och skyldigheter gentemot varandra. Vissa rättigheter och skyldigheter aktualiseras när samboförhållandet upphör och berör frågor som er gemensamma bostad, bohag, bil m.m.

Vi på Malmö Advokatbyrå finns här för att vägleda er och upprätta ett samboavtal.

Gåvobrev

Vill du glädja någon med en gåva? Du har kanske ett barnbarn som du vill ge sommarstugan ute på landet där ni har delat många fina stunder? Då behövs ett gåvobrev eftersom sommarstugan utgör en fast egendom. Gåvobrev gällande fast egendom skall upprättas, bevittnas samt registreras hos Skatteverket. Finns det inte ett gåvobrev upprättat tillfaller sommarstugan dina närmaste efterlevande.

Malmö Advokatbyrå hjälper dig gärna med att upprätta ditt gåvobrev.

Testamente

Familj och vänner kastas oftast in i djup sorg efter en älskads bortgång och det kan vara tungt för de närmast efterlevande att börja fundera på vem som ärver vad. För att underlätta för dina nära och kära, kan du ha upprättat ett testamente som ger tydliga anvisningar om hur din kvarlåtenskap skall fördelas.

Att makar ärver varandra, vet nog de flesta, men hur är det med sambos? Sambos ärver inte varandra. Vill du fördela din kvarlåtenskap på ett annat sätt är det en god idé att upprätta ett testamente.

Vi på Malmö Advokatbyrå finns här för att hjälpa dig genom livets alla skeenden, även vid upprättandet av ett testamente.

Äktenskapsskillnad

Att ta beslutet att skilja sig från den man en gång gav löftet att dela livet ut med, är inte lätt. Kanske kom ni fram till beslutet tillsammans eller enskilt? Oavsett är det ett livsomvälvande steg att ta med många frågor och funderingar. Som vad säger lagen när det finns gemensamma barn? Det kan då vara skönt att kunna vända sig till en advokatbyrå som sköter det juridiska med äktenskapsskillnaden.

Vi på Malmö Advokatbyrå finns här för att hjälpa till med det juridiska när livet tar en annan vändning.

Bodelning

Har ditt äktenskap eller samboförhållande tagit slut kanske ni behöver hjälp med att upprätta ett bodelningsavtal. Det är ett juridiskt avtal som klargör hur era gemensamma tillgångar skall fördelas. Kan ni inte komma överens kan ni ansöka om en bodelningsförrättare vid tingsrätten. Bodelningsförrättarens uppgift är att fördela era tillgångar och skulder samt fatta ett beslut.

Vi på Malmö Advokatbyrå hjälper er gärna att opartiskt upprätta ett bodelningsavtal.